İş Sağlığı ve Güvenliği
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. tüm sorumluluk alanlarında yaptığı uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliğini öncelikli olarak değerlendirir. İşletmede uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına titizlikle uyma konusuna özen gösterir. Bu özen ve istek ile işletmede işin yürütülmesine ilişkin oluşan tehlikelerden ve sağlığımıza zarar verecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı sağlamaktadır.

16.08.2021 Pazartesi gününden itibaren Liman Güvenlik Giriş noktasında herkese HES uygulaması üzerinden aşı kontrolleri yapılacaktır. Zorunlu nedenler dışında aşısı bulunmayan kişi/kişiler için son 72 saat içerisinde yapılmış Covid-19 PCR test sonucunu ibraz etmek zorunda kalacaklardır. Aksi taktirde aşısı bulunmayan ve/veya PCR testi olmayan kişi/kişiler Liman sahası içerisine alınmayacaklardır.

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş., ziyaretçileri, partnerlerini ve çalışanları kazalardan ve kazalara neden olabilecek her türlü tehlikeli davranışlardan korumak için iş emirlerinde belirtilen işlemler ile iş güvenliği kurallarının tam olarak uygulanması gerektiğine inanmakta ve uygulamaları takip etmektedir.

Çalışanımızın gururu; yaptığı işin “Kalitesi” dir, kaliteli iş ise çalışanın, iş güvenliği kurallarına harfiyen uyarak, işverenin verdiği ortamı temiz, sağladığı imkanı güvenli bir şekilde kullanmasından geçer.

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.’de ana hedef, güvenli, verimli ve kaliteli çalışmadır. Çalışanlarımız, kendi sağlığı ve ailesinin mutluluğu için güvenliğini işvereni ile birlikte sağlamaktadır.

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.’de konuya gereken önem verilerek İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları için kararlı bir program uygulanmaktadır. Öncelikle, tüm firmayı kapsayan bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu” oluşturularak konu ile ilgili sorunların en üst yönetime ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca, tüm koruyucu önlemlere rağmen olabilecek iş kazalarının ve yapılmakta olan iş nedeni hastalıklarının etkisini en aza indirmek ve sağlık kuruluşlarında tedavi öncesi sağlık hizmetlerini görmek için bir “İşyeri Sağlık Birimi” bulunmaktadır. Bu birimde, çalışanlarımıza ilk yardım sağlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, periyodik muayeneler ve işyeri hijyeni hizmetleri de yapılmaktadır.

Kanuni Çerçeve

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. faaliyetlerini yerel ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kanunları, düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamaları ve uluslararası genel teamüle uygun uygulamalar gerçekleştirilir.

Rol ve Sorumluluklar

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları tarafından oluşturulan ve yönetim tarafından onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları tarafından gözden geçirilmekte, güncellenmekte ve yönetilmektedir. Tüm çalışanlar bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği ile çalışır. Tüm birimler kendi sorumluluk alanları ile ilgili olan gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

Genel İlkeler

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. tüm faaliyetlerini İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğu ile yürütmeyi taahhüt eder. Bizim amacımız faaliyetlerimizi ve servislerimizi sağlarken, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz için yüksek sağlık ve güvenlik kalitesine ulaşmaktır. Bu amacı başarmak için YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

İşletmenin sorumluluk sahalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara ve tüm etik kurallara uyulacak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsenir.İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek, çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak için işletmelerde yönetim sistemleri kurulur ve uygulanır. (isg prosedürlerine uygun hareket edilir.)

İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkıda bulunur.Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından hedefler.YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş., tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini en ön planda tutar, paydaş ve tedarikçilerini de bu konuda teşvik eder ve destekler.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, çalışma performansı zincirleme sorumlulukla takip edilir.

Tüm çalışmaların düzenli olarak gözden geçirilmesiyle elde edilen bilgiler ve sonuç odaklı veri analizlerinden yararlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki gelişmeyi sürdürülebilir hale dönüştürmek İş Güvenliği Departmanının çalışanlarının ortak görevidir.

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. faaliyetleri sırasında oluşan tehlikelere göre Risk Analizi uygulamalarını takip etmektedir. Yapılan risk analizlerinde tespit edilen tehlikeler,

· Olasılık
· Şiddet
· Frekans (tehlike İle karşılaşma sıklığı)

faktörlerinin etkileşimi neticesinde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili Düzeltici ve önleyici faaliyet planlamaları yapılarak risklerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalması sağlanmaktadır.

Tehlikelerin kaynağına, büyüklüğüne ve çevreye etkisine göre, sürekli bir sorumlulukla kaza önleyici, çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamla belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşmak için İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları üst yönetimi tarafından sürekli desteklenmektedir. Tüm personel İSG politikasına, Hedef ve Amaçlarına, Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı içeren çalışmalarının tüm gerekliliklerine uymayı işinin bir parçası olarak görür.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.’ de genel olarak;

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlenmiştir.
3. Faaliyetlerimizin sonucu oluşan tehlikelerin ortadan kaldırılması için işlemin yapılması sırasında Uygulayan-Uygulatan-Kontrol eden kişilerin dahil olduğu çalışma grupları tarafından Risk analizleri yapılmakta ve gözden geçirilmektedir.

4. Tüm personele yönelik olarak yetkili uzman kadrolar tarafından, 6331 Sayılı İş kanunun ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİ’ğine uygun İş Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitimler düzenlenmektedir.

5. İşletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan işler için gerekli tüm kişisel korunma ürünleri tedarik edilmekte ve çalışanların bu malzemeleri kullanmaları sağlanmaktadır.

6. Riskleri kaynağında engellemek amacı ile geliştirici ve iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır,

7. Tüm çalışanların gerekli tüm sağlık kontrolleri periyodik olarak İşyeri Ortak Sağlık birimi tarafından takip edilmektedir.

8. İş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumunun engellenmesi hedefi ile kaldırma araçlarında ve basınçlı kaplarda periyodik testler yapılmakta ayrıca gerekli tüm ortamlarda periyodik olarak topraklama, gürültü ölçümleri, hava kalitesi, termal konfor, titreşim, toz ölçümleri yapılmakta ve ölçüm sonuçlarına göre gereklilik durumunda tüm önleyici tedbirler alınmaktadır.

9. Çalışanların mesleki olarak yeterliliklerinin sağlanması amacı ile mesleki eğitimler organize edilmektedir.

10. İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulmuş ve her ay rutin olarak toplanmaktadır. Toplantılarda alınan kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

YEŞİLOVACIK LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş., bugün olduğu gibi bundan sonra da İSG sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerinde sürekli gelişim modeline uygun çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaları sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmektedir.